Aktualności

Komunikat Biskupa

Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach


 

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe
z dn. 24 marca 2020 r.oraz ze
„Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. postanawiam:

 

I. Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernychdiecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św., nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

 

II.Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach

Kierując siętroską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach
z księżmi naszej diecezji zarządzam, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.

 

Jeśli celebracja dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych, zarządzam, żeby sprawować
w nich liturgię także bez udziału wiernych z zewnątrz.

 

Wszystkie Msze św. należy sprawować według ustalonego parafialnego porządku Mszy św. Proszę informować wiernych, którzy zamówili intencję o tym, że zamówiona przez nich Msza św. zostanie odprawiona.

 

Poza czasem celebracji kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę,
z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową.Zalecam, aby przy wejściu do kościoła umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym.

 

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie
o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

 

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona
z Apelem Jasnogórskim i modlitwą za diecezję, która każdego dnia płynie do Boga z naszych świątyń.

Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej diecezji.Proszę Was, bądźmy razem. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów wszystkich kościołów naszej diecezji, które niech rozbrzmiewającodziennie o godz. 20.30.

 

III. Sakrament pokuty i pojednania

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania z Bogiem.

 

Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

 

Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania.

 

W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania w zwyczajnej formie
. Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy
o to osobiście poproszą.Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne odpowiednie do sprawowania sakramentu pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika.

 

Należy bezwzględnie unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty i pojednania, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka.

 

Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że
w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

 

IV. Komunia święta

W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu na zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania
z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

 

Dzieci uczestniczące we Mszach św. w pierwsze piątki, także proszę o przyjmowanie Komunii św. duchowej. Rodziców, katechetów i duszpasterzy, którzy prowadzą lekcję katechezy poprzez Internet, proszę o zachęcenie dzieci do modlitwy w te dni.

 

V. Posługa wśród chorych i osób w podeszłym wieku(np. pierwsze piątki lub soboty miesiąca)

Posługę wśród osób chorych i w podeszłym wiekuograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wszystkich wytycznych dotyczących zasad higieny. Przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci.Proszę jednak o to, aby otoczyć tych wiernych czułą troską duszpasterską, chociażby telefonując do nich i wyrażając duchową łączność.

 

VI. Zalecenia dotyczące kapelanów szpitali

W związku z tym, że w szpitalach przebywają osoby w stanie ciężkim bądź zagrożenia życia, proszę kapelanów będących pracownikami szpitali, o szczególną posługę sakramentalną wobec ciężko chorych i konających, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności higieniczno-sanitarnych oraz ustaleń z ordynatorami oddziałów. Wszystkie wydane wcześniej zalecenia obowiązują nadal.

 

VII. Opieka duszpasterska nad osobami starszymi i samotnymi

W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore, przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe. W diecezji działają, na ten moment już
z dużym doświadczeniem, wolontariusze oferujący pomoc przy zakupach czy innych sprawach dnia codziennego. W tym celu proszę kontaktować się z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które oferują pomoc.Caritas diecezjalna i Caritas parafialna także może wesprzeć osoby potrzebujące szczególnej opieki, w tym celu proszę o kontakt z Dyrektorem Caritas.

 

VIII. Pogrzeb

Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie
z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna.

 

IX. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Wszelkie decyzje, wobec tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, dotyczące I Komunii św., zostaną podjęte w po Wielkanocy.Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (telefonicznym lub e-mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

 

X. Triduum Paschalne

Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

 

XI. Komunikacja z wiernymi w parafiach

Zachęcam do tego, aby kontaktować się ze swoimi wiernymi we wszystkie możliwe sposoby komunikacji (Internet, telefon). Jest to najlepszy sposób na prowadzenie duszpasterstwa w tym trudnym czasie.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania z zaleceniem wiernego jego przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

 

 

 

 

+ Edward Dajczak

                                                                                   Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koronawirus

W związku z zaostrzeniem przez władze państwowe ograniczeń mających na celu zmniejszenie ryzyka epidemicznego, od 25.03 do 11.04 w mszach św. nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób.

Dlatego:
-kościół przed mszą św. będzie zamknięty,
-prosimy by rodziny/osoby zamawiające intencję „wydelegowały” 2 osoby, które będą uczestniczyć we mszy św. bezpośrednio; pozostałych bliskich zachęcamy do duchowej łączności modlitewnej
-uczestniczący we mszy św. będą mogli wejść do kościoła przez zakrystię 10 minut przed rozpoczęciem mszy św.
Prosimy o zrozumienie
                                                                                        Duszpasterze

Konto parafialne

W związku z panującą epidemią wielu parafian dzwoni z pytaniem jak można wesprzeć naszą parafię. Wszelkie ofiary można przelewać na konto parafialne z dopiskiem "darowizna".

Za okazane wsparcie z serca dziękujemy. Bóg zapłać.

Nr. konta parafii NSPJ 83 8362 1044 5504 3515 2000 0010

Renowacja Misji

RENOWACJE MISJI ŚWIĘTYCH W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

 

Środa, 26. 02. 2020 – Rozpoczęcie renowacji: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem” /Jl 2,12/. Chrześcijański wymiar pokuty

7.45      Rozpoczęcie przy Krzyżu Misyjnym

8.00      Msza Święta z nauką ogólną

             Droga Krzyżowa

16.00    Msza Święta z udziałem dzieci.

17.15    Droga Krzyżowa

18.00    Msza Święta z nauką ogólną

             Spotkanie z młodzieżą (do bierzmowania), szkół średnich i starszą

20.30    Różaniec i Apel Maryjny

 

Czwartek, 27. 02. 2020 – „Chryste Ukrzyżowany zbaw nas”

7.45      Koronka do Bożego Miłosierdzia

8.00      Msza Święta z nauką ogólną

             Droga Krzyżowa

17.15    Droga Krzyżowa

18.00    Msza Święta z nauką ogólną

20.30    Różaniec i Apel Maryjny

 

Piątek, 28. 02. 2020 – Męka Pańska

„Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za Mną, nie może być Moim uczniem”

7.45       Koronka do Bożego Miłosierdzia

8.00       Msza Święta z nauką ogólną

              Droga Krzyżowa

(16.30     Droga Krzyżowa z udziałem dzieci)

17.15     Droga Krzyżowa

18.00     Msza Święta z nauką ogólną

20.30     Różaniec i Apel Maryjny

 

Sobota, 29. 02. 2020 – Matka Boga – Matka ludzi.

„Niech mi się stanie według słowa Twego” /Łk 1,38/

7.45       Koronka do Bożego Miłosierdzia

8.00       Msza Święta z nauką ogólną

              Droga Krzyżowa

17.15     Droga Krzyżowa

18.00     Msza Święta z nauką ogólną

20.30     Różaniec i Apel Maryjny

 

Niedziela, 01. 03. 2020 – Zakończenie Renowacji – Przykazanie Miłości

„Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” /1J 3,18/

645  Koronka do Bożego Miłosierdzia

700 Msza z nauką na rozpoczęcie Misji Świętych

830 Msza Św. z nauką ogólną

1000 Msza Święta z nauką do dzieci

1200 Msza Święta z nauką ogólną

1715 Gorzkie Żale

1800 Msza Św. Z nauką ogólną na Zakończenie Renowacji

Kościoły filialne: 900; 1030; 1200 Msze Święte z nauką ogólną

Spowiedź św. 30 minut przed każdą mszą św.

Ofiary złożone w sobotę i niedzielę będą przeznaczone na potrzeby misjonarzy.

Kolęda 2020

Kolęda 2020

 

28.12 – sobota – 10.00

1. Huta Szklana 1- 27

2. Huta Szklana 28-53

3. Huta Szklana 54-72

4. Huta Szklana 74-87

30.12 – poniedziałek – 15.30

1. Zachodnia 8

2. Zachodnia 10, 25-26a

3. Zachodnia 12

4. Zachodnia 1-24

31. 12 - wtorek – 10.00

1. Oś. Leśnika 1, 2a

2. Oś. Leśnika 2b, 3

3. Kopernika 1a,b

4. Kopernika 2a,b

2.01 – czwartek – 15.30

1. Pl. Zwycięstwa 3, 5, 6

2. Pl. Zwycięstwa 7 A i B

3. Pl. Zwycięstwa 1, 4 i 7 C

4. Wiosenna

3.01 – piątek–15.30

1. Pogodna

2. Polna 1-9

3. Polna 10 – 29

4. Tęczowa

4.01 – sobota – 10.00

1. Lubcz Mały 1-25

2. Lubcz Mały 28-48

3. Wizany 1-32

4. Wizany 13; 35-55

7.01 – wtorek – 15.30

1. Wojska Polskiego 27 – 38

2. Wojska Polskiego 40 – 55

3. Wojska Polskiego 64-74

4. Wojska Polskiego 84-89

8.01 – środa – 15.30

1. Wojska Polskiego 92-95

2. Wojska Polskiego 96-97

3. Wojska Polskiego 99-100

4. Reymonta

 

 

9.01 – czwartek – 15.30

1. Oś. Młodych 3, 4

2. Oś. Młodych 5, 6A

3. Oś. Młodych 6B, 7

4. Oś. Młodych 8

10.01 – piątek – 15.30

1. Cisowa, Cyprysowa, Jaśminowa

2. Ogrodowa, Słoneczna

3. Wybickiego 2-13

4. Wybickiego 14-18

11.01 – sobota –10.00

1. Lubcz Wielki 1-31a

2. Lubcz Wielki 33-46, 65,66

3. Stefanowo, Dębina, Zwierzyniec, Brzegi 1-17

4. Rzeczyn, Brzegi 18-34

13.01 –poniedziałek– 15.30

1. Oś. Parkowe 1

2. Oś. Parkowe 2

3. Oś. Parkowe 3

4. Oś. Parkowe 4

14.01–– wtorek- 15.30

1. Poznańska 1a – 15

2. Poznańska 16 – 36

3. Poznańska 30, 38 – 57

15.01- środa – 15.30

1.Mickiewicza 2-5

2.Mickiewicza 6-11

3.Mickiewicza 12-22

4. Mickiewicza 23-48

16.01-czwartek– 15.30

1. Mickiewicza 49-56

2. Mickiewicza 57-63

3. Wrzosowa, Akacjowa, Kalinowa

4. Letnia

17.01 – piątek – 15.30

1. Staszica 2-13

2. Staszica 14-21 i 49

3.Staszica 22-36 i 48

4.Staszica 38 – 47

 

18.01 – sobota – 10.00

1. Łokacz Mały 11-21

2. Łokacz Mały ul. Mickiewicza 1-12; 36-38

3. Łokacz Mały ul. Mickiewicza 21-35

4. Łokacz Mały – ul. Żeromskiego, Fredry, Słowackiego

20.01 –poniedziałek– 15.30

1. Łokacz Mały – ul. Konopnickiej 1-19

2. 2 Łokacz Mały – ul. Konopnickiej 20-37

3. Łokacz Mały –ul. Baczyńskiego, Norwida, Wyspiańskiego

4. Kolęda dodatkowa

 

 

1. Kolęda dodatkowa:zgłoszenia w kancelarii, zakrystii, telefonicznie!

2. Kolędę zaczynamy od numerów najniższych.

3. Kolędę w tygodniu rozpoczynamy o 15.30, a

w sobotę rozpoczynamy o 10.00 (prosimy o transport dla księży na wioski o godz. 9.45. Bóg zapłać!).

 

Życzenia 2019

„Bóg się rodzi, moc truchleje…”

        W tę Noc Betlejemską Jezus Chrystus rodzi się, aby zamieszkać pośród nas! Kierując się wiarą i miłością przychodzimy wraz z Betlejemskimi Pastuszkami do Jego żłóbka. Uczestnicząc w Eucharystii  przyjmujemy do swojego serca Chrystusa żywego i prawdziwego. I wspólnie razem uwielbiamy Boga za Jego Miłość, dziękując za dar życia, za nasze rodziny, wspólnotę parafialną przyjaciół i tylu dobrych ludzi , których Bóg stawia na naszej drodze.

Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus uświęca naszą codzienność, niech ukazuje zbawczy sens naszej codziennej pracy. Niech obdaruje wszystkich zdrowiem  i wszelkim błogosławieństwem, niech Wasze serca wypełnia swoim Pokojem. Wasi duszpasterze

Dodatkowe informacje